Obraz2

 

Wiesław W. Pawlik, dr nauk medycznych, dr hab. w zakresie medycyny, em. prof. zwycz. CM UJ, b. kierownik Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Katedry Fizjologii CM UJ. Prodziekan (1990-1996) i dziekan (1996-2002) Wydziału Lekarskiego CM UJ. Pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy zagranicznej (2002-2005), prorektor UJ ds. CM (2005-2008). Członek korespondent PAN (2004), człobek rzeczywisty PAN (2016). Przedstawiciel Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Fizjologicznych (1996-2017). Przewodniczący Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie (1993-2009). Członek czynny PAU (2000), dyrektor Wydziału Lekarskiego PAU (2012- ), b. wieloletni prezes i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Tematyka jego badań to fizjologia i patofizjologia wieńcowego i trzewiowego krążenia krwi. Jest autorem i współautorem około 400 oryginalnych prac, których większość ukazała się w renomowanych czasopismach zagranicznych. Kilka lat prowadził badania na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Jest laureatem wielu nagród m.in. Wydziału Nauk Medycznych PAN, Sekretarza Naukowego PAN, Lauru Jagiellońskiego. Amerykańskie Towarzystwo Gastroenterologii, którego jest członkiem nadało mu Certificate of Fellowship za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie gastroenterologii doświadczalnej. Jest honorowym profesorem Kalifornijskiego Uniwersytetu.

prof. Lis zdjęcie

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, członek korespondent PAN, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W swojej karierze pełnił m.in. funkcje dziekana i prodziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz przez dwie kadencje prorektora AGH ds.współpracy i rozwoju. Obecnie, od 2016 roku pełni ponownie funkcję prorektora AGH ds. współpracy. Rozwijana specjalizacja dydaktyczna, badawcza, innowacyjna obejmuje inżynierię materiałową i technologię chemiczną ze specjalnością materiałów ceramicznych. Jego prace innowacyjne związane są z krajowym i zagranicznym przemysłem ceramicznym obejmującym ceramikę szlachetną, płytkową, ogniotrwałą, sanitarną, techniczną i zaawansowaną. Jest autorem książek i publikacji z zakresu inżynierii materiałowej i ceramiki oraz 18 patentów i wniosków patentowych. Jest członkiem prestiżowej the World Academy of Ceramics i innych zagranicznych i krajowych towarzystw naukowych oraz komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism. Za swą działalność naukowo-wynalazczą został m.in. uhonorowany Medalem im. T. Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz tytułem "Złotego Inżyniera" Przeglądu Technicznego NOT za rok 2016.

PHOTO BB 2017

 

Barbara Bilińska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1997 roku kieruje Zakładem Endokrynologii Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii UJ. Tytuł profesora nauk biologicznych uzyskała w 1998 roku, od 2003 roku jest profesorem zwyczajnym w macierzystej uczelni. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 prac naukowych, w tym 160 oryginalych prac badawczych indeksowanych w bazie Web of Science (lista JCR). Do najważniejszych osiągnięć naukowych należy wykazanie miejsca aromatyzacji androgenów i znaczenia estrogenów w gonadzie męskiej ssaków oraz określenie molekularnych androgeno-zależnych mechanizmów odpowiadających za komunikację i współdziałanie komórek nabłonka plemnikotwórczego i ich roli w regulacji spermatogenezy. W latach 1992-2007  była współredaktorem czasopisma Folia Histochemica et Cytobiologica i prezesem Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (1998-2004). Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk przyrodniczych otrzymała Laur Jagielloński przyznany przez Rektora UJ. Jest odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktualnie jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem European Academy of Andrology.

SAM 0297 2

 

Profesor zwyczajny UJ, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ; prof. zwyczajny IBL PAN. Teoretyk i historyk literatury i kultury. Autor ponad 200 publikacji, w tym 6 książek, promotor 26 doktorantów. W latach 2000-2010 członek CK ds S. i T.N.; 2004-2010 członek Rady Nauki przy MNiSW; 2010-2012 członek Rady NCN (i przewodniczący Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych, o Sztuce i Twórczości Artystycznej); 2014-2016 przewodniczący NPRH przy MNiSW. Obecnie m.in. czł. rzecz. PAN i czł. koresp. PAU, wiceprezes PAN Oddziału w Krakowie, członek KNoL i KNoK. Funkcje m.in.: redaktor naczelny dwumiesięcznika "Teksty Drugie" (Wyd. IBL PAN); przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii "Horyzonty Nowoczesności" (Wyd. Universitas) oraz serii "Nowa Humanistyka" (Wyd. IBL PAN), współredaktor serii "Modernizm w Polsce" (Wyd. Universitas) oraz redaktor serii "Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory and History (Peter Lang Publ. House); członek komitetu naukowego serii "Testi, Studi e Strumenti", Ed. La Sapienza, Roma; member of the Editorial Board of the series "Polish Studies", ASP, University of Wisconsin, Madison; członek Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; przewodniczący Rady Naukowej Archiwum PAN i PAU. Nagroda im. A. Brucknera 1994;  trzyletnie Subsydium Profesorskie FNP (2002-2005), Nagroda  Rektora UJ 2003, 2013; Nagroda PRM RP za wybitny dorobek naukowy 2003; KKOOP 2005; Laur Jagielloński 2015. Doktorat h.c. UO 2008.

A Jajszczyk photo fot P Kieracinski wieksza twarz

 

Andrzej Jajszczyk ukończył w 1974 roku Politechnikę Poznańską, gdzie podjął pracę naukową i dydaktyczną w obszarze telekomunikacji. Pracował kilka lat za granicą: w Australii, Kanadzie i Francji. Od 1999 roku jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem bądź współautorem dwunastu książek, ponad 300 artykułów naukowych (w tym ponad 60 w najlepszych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej) dotyczących sieci i węzłów telekomunikacyjnych, 19 patentów, a także ponad 70 artykułów na temat nauki i szkolnictwa wyższego. Był konsultantem producentów, operatorów i agencji rządowych w Polsce, Australii, Chinach, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Był redaktorem naczelnym amerykańskiego czasopisma IEEE Communications Magazine. W stowarzyszeniu IEEE Communications Society pełnił funkcje: dyrektora ds. czasopism, dyrektora Regionu 'Europa, Afryka i Bliski Wschód' oraz wiceprezesa. Był zastępcą redaktora naczelnego CIC/IEEE China Communications. Tworzył Narodowe Centrum Nauki jako jego pierwszy dyrektor w latach 2011-2015. Andrzej Jajszczyk jest członkiem Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), członkiem Komitetu Polityki Naukowej i wiceprezesem zarządu Fundacji Kyoto-Kraków. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.