Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie stanowczo sprzeciwia się mowie nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych, szczególnie gdy słowa takie padają z ust przedstawicieli państwa. Apelujemy również o przestrzeganie praw mniejszości do wyrażania swoich poglądów.

W imieniu Prezydium Oddziału PAN
prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału

 

 _______________________________________________________________________________________________

 

Na podstawie Decyzji Nr 24/2020 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 maja 2020 r. https://instytucja.pan.pl/images/2020/decyzje/Dec%20Prez%20PAN%2024.pdf,
zawiadamia się, iż w Oddziale PAN w Krakowie możliwa jest organizacja posiedzeń, zgromadzeń, spotkań,o ile są zgodne z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-1 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r., poz. 284, 322, 374 i 567).

Maksymalna liczba osób przebywających w sali konferencyjnej wynosi 23.