Streszczenia referatów, które zostały wygłoszone na posiedzeniach Komisji Nauk Geologicznych 

 

2021.03.10 - dr inż. Anna Wojas "Zmiany podatności magnetycznej gleb w płytkich, pionowych otworach na obszarze Krakowia"   pobierz

2021.02.10 - dr inż. Iwona Wiewiórska "Wpływ wybranych czynników technologicznych koagulacji na minimalizację stężenia glinu w wodzie uzdatnionej"   pobierz

2021.01.13 - mgr Rafał Skupio "Przenośny spektrometr XRF pracujący w atmosferze helu jako narzędzie do oznaczeń litologicznych"   pobierz

2020.12.09 - prof. dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz "Człowiek - dziecko gwiazd i Ziemi"   pobierz

2020.11.12 - dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH "Ryzyko środowiskowe związane ze składowaniem odpadów metalurgicznych"   pobierz

2019.12.11 - dr hab. inż. Katarzyna Stala-Szlugaj, prof. IGSMiE "Analiza zmienności zużycia węgla kamiennego w gospodarstwach domowych w kontekście podaży i cen węgla krajowego i importowanego"   pobierz

2018.12.19 - mgr inż. Ewa Wysowska "Ocena ryzyka zdrowotnego w kontekście ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych"   pobierz

2018.12.19 - dr hab. inż. Radosław Tarkowski "Badania geologiczne i mineralogiczne Jean-Étienne Guettarda w Rzeczpospolitej (1760-1762)"   pobierz

2018.12.19 - dr inż. Beata Klojzy-Kaczmarczyk "Wpływ na środowisko składowiska odpadów komunalnych Barycz a uwarunkowania prawne w gospodarce odpadami"   pobierz

2018.12.12 - mgr inż. Ronal Barcala Alvarez, mgr inż. Sebastian Waszkiewicz "Total Organic Carbon determination using TOC Application in Geowin system -case studies from Poland and Cuba"   pobierz

2017 - dr hab. inż. Marek Duliński, Kazimierz Różański, Zbigniew Gorczyca "Izotopowe metody określenia wieku wód - uwagi metodyczne"   pobierz

2017 - mgr Joanna Kowalczyk "Larimar - skarb Dominikany pod lupą geologa"   pobierz

2016 - mgr inż. Beata Kosa-Burda "Możliwości wykorzystania odpadów metalurgicznych jako surowców pigmentacyjnych"   pobierz

2016 - prof. dr hab. inż. Urszula Woźnicka "Energetyka termojądrowa. Deuter i tryt przyszłościowe źródła energii"

2016 - inż. Róża Bartolewska "Szczegółowe wydzielenia litofacjalne na podstawie danych geologicznych i profilowań geofizyki otworowej na obszarze Niecki Nidziańskiej"   pobierz

2016 - mgr inż. Magdalena Mamak "Mobilność i biodostępność chromu w glebach zanieczyszczonych przez zakłady garbarskie"   pobierz

2015 - dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz, prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, prof. dr hab. inż. Maria Bała, dr inż. Paulina Krakowska "Zastosowanie profilowań geofizyki otworowej dla potrzeb przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych - modele prędkościowe, problematyka skalowania danych"   pobierz

2015 - mgr inż. Paulina Dembska-Sięka "Surowce balneologiczne rejonu Goczałkowic"   pobierz

2015 - mgr inż. Dominika Bar-Michalczyk, mgr inż. Tomasz Michalczyk "Zmiany użytkowania terenu a odpływ zwiazków azotu ze zlewni Kocinki (projekt BONUS-Soils2Sea)"   pobierz

2013.12.05 - mgr inż. Jakub Nowak "Promieniotwórczość naturalna wód termalnych Karpat polskich"   pobierz

2013.06.19 - mgr inż. Paulina Krakowska, mgr inż.Paweł Madejski, prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna "Modelowanie przepływu płynu przez przestrzeń porową skały na przykładzie piaskowca karbońskiego"

2005.10.05 - dr Piotr Daszkiewicz, dr hab. inż. Radosław Tarkowski, prof. AP "Nowe dane dotyczące pobytu Stanisława Staszica we Francji"   pobierz

2005.05.18 - mgr inż. Krzysztof Snopek "Inwersja danych grawimetrycznych: nowe techniki, nowe możliwości. Wykorzystanie globalnych metod optymalizacji i nowego programu do modelowania 3D w intyerpretacji danych pochodzacych z helleńskiej strefy subdukcji oraz w grawimetrii inżynieryjnej"   pobierz

2004.12.01 - dr hab. inż. Radosław Tarkowski "Geologiczne akcenty podróży francuskiego przyrodnika J. É. Guettarda do Polski (1760-1760)pobierz  "Kopalnie olkuskie w zapiskach francuskiego dyplomaty P. M. Hennina oraz przyrodnika J. É. Guettarda, z drugiej połowy XVIII wieku"  pobierz

2004.11.24 - dr inż. Michał Stefaniuk "Podłoże wschodniej części Karpat polskich w świetle danych geograficznych"   pobierz

2004.11.24 - mgr inż. Edyta Frankowicz "Modelowania sejsmiczne jako narzędzie weryfikacji poprawności interpretacji sejsmostratygraficznej

2004.05.12 - dr inż. Zbigniew Buła, prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, dr hab. inż. Jerzy Stopa, prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski "Możliwości budowy PMG w strukturach geologicznychm GZW3"   pobierz

2004.05.12 - prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski "Perspektywy poszukiwawcze złóż węglowodorów w Polsce"   pobierz

2004.03.24 - mgr inż. Anna Franczyk "Analiza efektywności wykorzystania Parallel Virtual Machine w obliczeniach równoległych na przykładzie prostych modelowań sejsmicznychpobierz

2004.03.24- mgr inż. Monika Łój "Grawimetryczna ocena stanu górotworu w strefie zapadliskowej na terenie Inowrocławia"   pobierz

2004.03.10 - mgr inż. Paweł Marzec "Wykorzystanie analiz amplitudowych do interpretacji wyklinowujących się warstw"  

2004.03.10 - doc. dr hab. inż. Urszula Woźnicka, dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, prof. AGH, dr inż. Ewa Krynicka "Metoda wielokrotnych powtórzeń w zastosowaniu do oceny dokładności interpretacji w geofizyce otworowej"   pobierz

2004.01.21 - mgr inż. Joanna Lędzka "Wykorzystanie atrybutów sejsmicznych do badania płytkich złóż"   pobierz

2004.01.21 - mgr inż. Kamila Wawrzyniak "Analiza falkowa - narzędzie do przetwarzania akustycznych obrazów falowych"   pobierz

2003.12.17 - dr inż. Dariusz Botor "Ewolucja paleotermiczna utworów górnokarbońskich Górnoślaskiego Zagłebia Węglowego w świetle datowań radiometrycznych aparatów - wstępne wyniki badań"   pobierz

2003.12.03 - prof. dr hab. inż. Maria Bała, dr hab. inż. Adam Cichy, prof. AGH "Określenie prędkości fal podłużnych i porzecznych przy wykorzystaniu modeli teoretycznych oraz danych geofizyki otworowej"   pobierz

2003.10.27 - dr inż. Piotr Strzeboński "Sedymentacja warstw istebniańskich (górny senon-paloceon) zachodniej części serii ślaskiej Karpat"   pobierz