PHOTO BB 2017

 

Barbara Bilińska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1997 roku kieruje Zakładem Endokrynologii Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii UJ. Tytuł profesora nauk biologicznych uzyskała w 1998 roku, od 2003 roku jest profesorem zwyczajnym w macierzystej uczelni. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 prac naukowych, w tym 160 oryginalych prac badawczych indeksowanych w bazie Web of Science (lista JCR). Do najważniejszych osiągnięć naukowych należy wykazanie miejsca aromatyzacji androgenów i znaczenia estrogenów w gonadzie męskiej ssaków oraz określenie molekularnych androgeno-zależnych mechanizmów odpowiadających za komunikację i współdziałanie komórek nabłonka plemnikotwórczego i ich roli w regulacji spermatogenezy. W latach 1992-2007  była współredaktorem czasopisma Folia Histochemica et Cytobiologica i prezesem Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (1998-2004). Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk przyrodniczych otrzymała Laur Jagielloński przyznany przez Rektora UJ. Jest odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktualnie jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem European Academy of Andrology.