SAM 0297 2

 

Profesor zwyczajny UJ, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ; prof. zwyczajny IBL PAN. Teoretyk i historyk literatury i kultury. Autor ponad 200 publikacji, w tym 6 książek, promotor 26 doktorantów. W latach 2000-2010 członek CK ds S. i T.N.; 2004-2010 członek Rady Nauki przy MNiSW; 2010-2012 członek Rady NCN (i przewodniczący Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych, o Sztuce i Twórczości Artystycznej); 2014-2016 przewodniczący NPRH przy MNiSW. Obecnie m.in. czł. rzecz. PAN i czł. koresp. PAU, wiceprezes PAN Oddziału w Krakowie, członek KNoL i KNoK. Funkcje m.in.: redaktor naczelny dwumiesięcznika "Teksty Drugie" (Wyd. IBL PAN); przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii "Horyzonty Nowoczesności" (Wyd. Universitas) oraz serii "Nowa Humanistyka" (Wyd. IBL PAN), współredaktor serii "Modernizm w Polsce" (Wyd. Universitas) oraz redaktor serii "Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory and History (Peter Lang Publ. House); członek komitetu naukowego serii "Testi, Studi e Strumenti", Ed. La Sapienza, Roma; member of the Editorial Board of the series "Polish Studies", ASP, University of Wisconsin, Madison; członek Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; przewodniczący Rady Naukowej Archiwum PAN i PAU. Nagroda im. A. Brucknera 1994;  trzyletnie Subsydium Profesorskie FNP (2002-2005), Nagroda  Rektora UJ 2003, 2013; Nagroda PRM RP za wybitny dorobek naukowy 2003; KKOOP 2005; Laur Jagielloński 2015. Doktorat h.c. UO 2008.