prof. Lis zdjęcie

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, członek korespondent PAN, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W swojej karierze pełnił m.in. funkcje dziekana i prodziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz przez dwie kadencje prorektora AGH ds.współpracy i rozwoju. Obecnie, od 2016 roku pełni ponownie funkcję prorektora AGH ds. współpracy. Rozwijana specjalizacja dydaktyczna, badawcza, innowacyjna obejmuje inżynierię materiałową i technologię chemiczną ze specjalnością materiałów ceramicznych. Jego prace innowacyjne związane są z krajowym i zagranicznym przemysłem ceramicznym obejmującym ceramikę szlachetną, płytkową, ogniotrwałą, sanitarną, techniczną i zaawansowaną. Jest autorem książek i publikacji z zakresu inżynierii materiałowej i ceramiki oraz 18 patentów i wniosków patentowych. Jest członkiem prestiżowej the World Academy of Ceramics i innych zagranicznych i krajowych towarzystw naukowych oraz komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism. Za swą działalność naukowo-wynalazczą został m.in. uhonorowany Medalem im. T. Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz tytułem "Złotego Inżyniera" Przeglądu Technicznego NOT za rok 2016.