10 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie - wybranych przez Zgromadzenie Ogólne członków Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Krakowie na kadencję 2023-2026 - członków  Prezydium Oddziału w składzie: prof. Karol Życzkowski - prezes, prof. Barbara Bilińska, prof. Ryszard Nycz - wiceprezesi, prof. Grażyna Stochel, prof. Małgorzata Witko, prof. Stanisław Nagy - członkowie Prezydium. Na zaproszenie prezesa oddziału w posiedzeniu wziął również udział prezes ubiegłej kadencji prof. Andrzej Jajszczyk.

Członkowie Prezydium omówili plan działania Oddziału w roku 2023, w szczególności współpracę z Instytutami Polskiej Akademii Nauk działającymi na terenie Krakowa oraz z Polską Akademią Umiejętności.

___________________________________________________________________________________________________

 

             

                  

 

Przedstawiona na zdjęciu flaga, to dzieło ukraińskiej artystki Oksany Briuchoweckiej pt. "Flaga ukraińsko-polska", które było wystawione niedawno w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Kolory tej flagi powstały z nałożenia na siebie flag Polski i Ukrainy.

 

__________________________________________________________________________________________________

           

Oświadczamy, że w żadnej mierze nie utożsamiamy się z poglądami wyrażonymi w ogłoszonym ostatnio i szeroko dyskutowanym artykule pt. Ukraina – wojna cywilizacji, autorstwa prof. dr hab. Anny Raźny, członkini Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie. Uważamy też, że opublikowanie go w czasie, gdy na Ukrainie trwa krwawa wojna wywołana przez Federację Rosyjską, jest wysoce nieetyczne. 

                         Zarząd Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie

 

Czujemy się w obowiązku oświadczyć, że nie podzielamy punktu widzenia i poglądów prof. dr hab. Anny Raźny dotyczących tragicznych wydarzeń w Ukrainie. Zdecydowanie popieramy prawo Narodu Ukraińskiego do samostanowienia, zachowania całkowitej niezawisłości, własnego terytorium i języka.

                         Zarząd oraz Członkowie Komisji Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Prezydium Oddziału PAN w Krakowie popiera treść uchwały Komitetu Nauk Prawnych PAN, z dnia 15 lutego br. (http://www.knp.pan.pl/ ), stanowisko Akademii Młodych Uczonych PAN, z dnia 18 lutego br. (https://amu.pan.pl/amu-pan-sprzeciwia-sie-arbitralnym-zmianom-w-wykazie-czasopism/), a także przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji Ewaluacji Nauki z dnia 11 lutego br. (https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/oswiadczenie-komisji-ewaluacji-nauki/) w sprawie arbitralnych zmian w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W szczególności zgadzamy się z twierdzeniem o niedopuszczalnym trybie wprowadzenia zmian we wspomnianym wykazie, a także wyrażamy zaniepokojenie w związku z konkretnymi zmianami promującymi czasopisma o wątpliwej jakości. Obawiamy się, że tego typu działania odbiją się negatywnie na jakości nauki uprawianej w naszym kraju.

W imieniu Prezydium Oddziału PAN
prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału

Kraków, 22.02.2021

___________________________________________________________________________________________________

 

Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie stanowczo sprzeciwia się mowie nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych, szczególnie gdy słowa takie padają z ust przedstawicieli państwa. Apelujemy również o przestrzeganie praw mniejszości do wyrażania swoich poglądów.

W imieniu Prezydium Oddziału PAN
prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału

 

 ___________________________________________________________________________________________________