Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 22 marca 2023 roku nasze grono opuścił prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, członek Komisji Urbanistyki i Architektury naszego Oddziału, wybitny naukowiec, badacz teorii architektury współczesnej, a zwłaszcza architektury modernistycznej. Autor i współautor ok. 140 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, ponad 180 zrealizowanych projektów architektonicznych i architektoniczno-konserwatorskich (m.in. w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie), w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych w Polsce, a także na Ukrainie, Łotwie, w Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji. Członek międzynarodowych stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak: ICOMOS, DOCOMOMO, ReUSO. Zasiadał w Radzie do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy prezydencie RP oraz Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa. Był rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony zabytków, a także członkiem zespołu ekspertów Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Rektor Politechniki Krakowskiej, wieloletni Prorektor i Kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Znakomity nauczyciel i pedagog, wychowawca wielu pokoleń architektów.

 

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 3 marca 2023 roku nasze grono opuścił prof. dr hab. Stanisław Balbus, członek Komisji Historycznoliterackiej naszego Oddziału, wybitny teoretyk literatury i znawca języka artystycznego, krytyk literacki, poeta, tłumacz. Członek komitetu redakcyjnego "Przestrzeni Teorii", wielu instytucji m. in. Komisji Poetyki i Stylistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów czy członek Prezydium Komitetu Nauk o Literaturze PAN, współpracownik "Tekstów Drugich", "Ruchu Literackiego". Laureat wielu nagród m. in. Nagrody im. Kazimierza Wyki, Nagrody Ministra, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Z głębokim żalem informujemy, że 28 lutego 2023 roku zmarł prof. Zenon Waszczyszyn, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Oddziału PAN w Krakowie (2007-2010), kierownik Sekcji Mechaniki Konstrukcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Wybitny naukowiec, nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie mechaniki konstrukcji inżynierskich i zastosowania metod komputerowych w budownictwie. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Uhonorowany doktoratem honoris causa przez Uniwersytet Technologii i Ekonomii w Budapeszcie. Związany z Instytutem Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej, Kierownik Ośrodka Elektronicznych Technik Obliczeniowych PK, twórca i dyrektor Instytutu Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej PK,  Prorektor PK ds. współpracy z zagranicą i rozwoju kadry naukowej PK.  Związany z Katedrą Mechaniki Konstrukcji Politechniki Rzeszowskiej,   Visiting Professor w Technische Universiteit w Delft.  Działacz i członek KZ NSZZ "Solidarność".  Żegnamy Pana Profesora Zenona Waszczyszyna z wielkim smutkiem i żalem.

 

Z przykrością informujemy, że 20 lutego 2023 roku zmarł prof. Kazimierz Zarzycki, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Profesor był jednym z najwybitniejszych uczonych zajmujących się ekologią, geografią roślin i ochroną przyrody. Był też autorem wielu publikacji związanych z florą gór Polski, cenionym badaczem i organizatorem życia naukowego. Pełnił różne funkcje w strukturach Akademii - członek Prezydium PAN (1990-92), członek Sekretariatu Wydziału II Nauk Biologicznych PAN (1996-98), członek Prezydium Oddziału PAN w Krakowie, także członek wielu komitetów PAN. W latach 1984-1990 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Botaniki im. W.Szafera PAN w Krakowie, przez wiele lat przewodniczył Radzie Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego. Z wielkim smutkiem żegnamy. Zachowujemy w pamięci Jego ogromne oddanie sprawom nauki i ludzi.

 

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 18 lutego 2023 roku zmarł prof. Witold Cęckiewicz, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wybitny architekt i urbanista, twórca i projektant licznych dzieł architektonicznych i pomnikowych. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i architektoniczną otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, nagrodę rządu Indii, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Komandorium Orderu Grzegorza Wielkiego przyznanie przez Ojca Św. Jana Pawła II, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uhonorowany doktoratem honoris causa przez Politechnikę Krakowską. Wieloletni członek Komisji Urbanistyki i Architektury przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w latach 1989-1999 Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, wieloletni członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz Rady Głównej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Odszedł mistrz i wychowawca ponad 600 architektów.

 

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 17 lutego 2023 roku nasze grono opuścił prof. dr hab. Jacek Gzella, członek Komisji Prasoznawczej naszego Oddziału, badacz historii Polski XIX i XX w., historii myśli politycznych, prasoznawca. Spośród licznych publikacji najważniejsze to monografie prezentujące myśl społeczno-polityczną Władysława Studnickiego oraz przybliżające poglądy przedstawicieli ruchu konserwatywnego na temat polskiej polityki zagranicznej, a także polityki wewnętrznej w okresie międzywojennym. Współredaktor kilku wydawnictw zbiorowych dotyczących historii prasy polskiej, w tym funkcjonowania cenzury. Ceniony Nauczyciel i Wychowawca studentów oraz doktorantów, zawsze postrzegany jako życzliwy, pogodny człowiek.

 

Ze smutkiem i głębokim żalem informujemy, że 30 stycznia 2023 roku zmarł prof. dr hab. Ryszard Jerzy Gryglewski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wybitny farmakolog o światowej renomie, uhonorowany doktoratem honoris causa przez liczne uczelnie polskie i zagraniczne. Odznaczony Laurem Jagiellońskim, Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim, Orderem Odrodzenia Polski oraz Orderem Orła Białego. Rektor Aademii Medycznej w latach 1981-1984, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Dyrektor Wydziału Medycznego PAU, Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Tracimy wybitnego uczonego i wychowawcę wielu pokoleń naukowców i studentów.